ေပဖူးလႊာရသစံုမဂၢဇင္း၊ အမွတ္၂၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၂၀၁၂။   ညိဳရင့္ AMK Creation