( ၂၀၁၂၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ကလ်ာမဂၢဇင္း) ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ – ညိဳရင့္ AMK Creation